Gebruikersvoorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna Voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen van zwemspullenwinkel handelend onder de handelsnamen zwemspullenwinkel.nl en op alle met zwemspullenwinkel aangegane overeenkomsten.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Waar in deze Voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
1.5 Onder ‘koper’ wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot Zwemspullenwinkel; in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ons een koop of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder ‘koper’ ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.
1.6 Zwemspullenwinkel is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de koper.
1.7 Daar waar in deze Voorwaarden en op de internetsite sprake is van formulieren, worden daaronder begrepen de modelformulieren zoals afgebeeld op onze internetpagina’s, daaronder mede begrepen , de door koper ongewijzigd uitgeprinte kopieën daarvan.

Artikel 2 Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Zwemspullenwinkel is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2.2 Alle aanbiedingen van Zwemspullenwinkel zijn vrijblijvend en Zwemspullenwinkel behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.
2.4 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.5 Een aanbod van de potentiële koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
– de potentiële koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen.
– een offerte door de koper is getekend en door Zwemspullenwinkel is ontvangen in geval door Zwemspullenwinkel een op naam gestelde offerte is uitgebracht.
– de potentiële koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (‘bestelformulier’) aan Zwemspullenwinkel via elektronische weg is verzonden en door Zwemspullenwinkel is ontvangen.
2.6 Een overeenkomst komt in beginsel tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mail adres.
2.7 Zwemspullenwinkel is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Zwemspullenwinkel dit mee binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.8 Koper en Zwemspullenwinkel komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.5, 2.6 en 2.7 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Zwemspullenwinkel gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.9 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Zwemspullenwinkel garandeert echter niet dat alle aanbiedingen op producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3 Prijzen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
3.3 De koper is de prijs verschuldigd die Zwemspullenwinkel in haar bevestiging conform artikel 2.6 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Zwemspullenwinkel worden gecorrigeerd.
3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de koper de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen 10 dagen na mededeling van de prijsverhoging door Zwemspullenwinkel.

Artikel 4 Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
– overschrijving na factuur
Zwemspullenwinkel kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
4.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen 14 dagen na factuurdatum.
4.3 Bij niet of niet tijdige betaling door koper is de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,44% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
4.4 Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Zwemspullenwinkel bent u een bedrag van twintig Euro (€20,-) aan administratiekosten verschuldigd en indien Zwemspullenwinkel haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste 15% van het openstaande bedrag zijn.
4.5 Ten laste van de koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Zwemspullenwinkel als gevolg van de niet nakoming door de koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.
4.6 In geval van niet tijdige betaling is Zwemspullenwinkel bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

Artikel 5 Aflevering en leveringstermijnen

5.1 Zwemspullenwinkel streeft ernaar om producten binnen 5 werkdagen af te leveren. Sommige producten hebben een langere levertijd. Zwemspullenwinkel is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door TPG Post, dan wel enige andere door Zwemspullenwinkel ingeschakelde vervoerder, of door fouten in voorraadindicaties van de leveranciers van Zwemspullenwinkel.
5.2 De door ons opgegeven levertijden gelden louter voor leveringen in Nederland en zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming welke termijn minstens 7 werkdagen zal zijn.
5.3 De door ons opgegeven levertijden gaan in op het moment waarop van koper, als het door ons gehanteerde en door koper volledig ingevulde bestelformulier door ons is ontvangen en door ons is geaccepteerd.
5.4 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Zwemspullenwinkel overschreden wordt, zal Zwemspullenwinkel u hiervan, na kennisgeving door de betreffende leverancier, onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met Zwemspullenwinkel te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Zwemspullenwinkel te melden.
5.5 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden cq. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden cq. afgeleverd op het postkantoor.
5.6 Artikel 5.5 geldt niet in het geval de koper ervoor gekozen heeft de bestelling op te halen en contant af te rekenen in de winkel of op het postkantoor. Het risico gaat dan pas over op de koper indien de bestelling daadwerkelijk door de koper ontvangen is.
5.7 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
5.8 Enkel bij het afhalen van de goederen op het bedrijfsadres worden er geen verzendkosten betaald.

Artikel 6 Afkoelingsperiode

6.1 De koper is verplicht de producten onmiddellijk na levering nauwkeurig te (doen) inspecteren.
6.2 Voor overeenkomsten met consumentkopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder opgaaf van reden een herroepingsrecht uit te oefenen binnen 7 werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd de gevallen bepaald in artikel 6.3, 6.4 en 6.5.
6.3 Bij gepersonaliseerde producten vervalt het recht op ontbinden van de overeenkomst, artikel 7 is wel van toepassing.
6.4 Bij zwemkleding dat reeds in het water gebruikt is vervalt het recht op ontbinden van de overeenkomst, artikel 7 is wel van toepassing.
6.5 De artikelen DVD’s en CD-roms worden verzegeld geleverd om kopiëren van het geleverde product tegen te gaan. Door het verbreken van de verzegeling vervalt de mogelijkheid om dit artikel te retourneren. Indien een geopend artikel beschadigd is, kan aanspraak worden gemaakt op artikel 7.1, u ontvangt dan een vervangend exemplaar.
6.6 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 6.2 van deze Voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan Zwemspullenwinkel te melden. U dient het product onmiddellijk terug te sturen naar Zwemspullenwinkel. De kosten van en het risico voor het retour zenden en de initiële bezorgkosten draagt u zelf.
6.7 De bedragen die u heeft betaald op het moment dat u de overeenkomst met Zwemspullenwinkel ingevolge artikel 6.2 van deze Voorwaarden heeft herroepen, zal Zwemspullenwinkel binnen 30 dagen nadat Zwemspullenwinkel het door u geretourneerde product heeft ontvangen, aan u terugbetalen.
6.8 Zwemspullenwinkel behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van Zwemspullenwinkel of de leverancier van het product) is beschadigd.
6.9 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Zwemspullenwinkel schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Zwemspullenwinkel u hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Zwemspullenwinkel heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 7 Niet goed, geld terug

7.1 Indien binnen 7 dagen nadat u het product hebt ontvangen, het product een gebrek blijkt te vertonen of u van mening bent dat het product niet voldoet aan het door u bestelde, heeft u twee mogelijkheden:
(a) u kunt Zwemspullenwinkel schriftelijk (via fax, brief of e-mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product; of
(b) u kunt de overeenkomst met Zwemspullenwinkel ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Zwemspullenwinkel te melden.
7.2 Indien u Zwemspullenwinkel vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product, moet u het product aan Zwemspullenwinkel terugsturen. Zwemspullenwinkel zal het product dan binnen 20 werkdagen nadat zij het product van u terug heeft ontvangen, (doen) herstellen of vervangen en aan u terugsturen. De kosten van de retourzending, het vervangen en/of herstellen van het product, en het aan u terugsturen van het product komen voor rekening van Zwemspullenwinkel, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het product dan wel het gebrek aan het product aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is. In dat geval is Zwemspullenwinkel niet verplicht het gebrek aan het product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het product. Zwemspullenwinkel zal het product dan in dezelfde toestand aan u terugzenden, als die waarin zij het product van u ontvangen heeft.
7.3 Indien u de overeenkomst op basis van artikel 7.1(b) ontbindt, dient u het product onmiddellijk aan Zwemspullenwinkel te retourneren. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Zwemspullenwinkel. De aankoopprijs van het product zal binnen 30 werkdagen op uw rekening teruggestort worden. De artikelen 6.5, 6.8 en 6.9 zijn op dit artikellid van toepassing.

Artikel 8 Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Voor door Zwemspullenwinkel geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Zwemspullenwinkel vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loket functie.
8.2 Zwemspullenwinkel is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Zwemspullenwinkel. Zwemspullenwinkel is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
8.3 Indien Zwemspullenwinkel, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
8.4 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

8.5 De koper is gehouden Zwemspullenwinkel te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Zwemspullenwinkel mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen.
8.6 Het is mogelijk dat Zwemspullenwinkel op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Zwemspullenwinkel is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de koper over, nadat koper al hetgeen koper ter zake van enige overeenkomst met Zwemspullenwinkel is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
9.2 De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 10 Overmacht

10.1 In geval van overmacht is Zwemspullenwinkel niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 11 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

11.1 De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Zwemspullenwinkel, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
11.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
11.3 Het is de koper verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Zwemspullenwinkel, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.

Artikel 12 Disclaimer

12.1 Alle op deze site genoemde prijzen, percentages en tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en kunnen binnen het bereik van Zwemspullenwinkel steeds worden gewijzigd.
12.2 De website van Zwemspullenwinkel en alle daarin voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid, alles in de ruimste zin, zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming vereist. Zwemspullenwinkel sluit aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de website en de inhoud ervan. Zwemspullenwinkel onderhoudt beveiligt de website en inhoud. Zwemspullenwinkel geeft echter geen garantie voor de afwezigheid van technische onvolkomenheden. Evenmin kan Zwemspullenwinkel garanderen dat het gebruik van de website en de inhoud ervan u vrijwaart van zogenaamde virussen en/of andere schadelijke toepassingen. U dient daartoe zelf voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Zwemspullenwinkel of overeenkomsten gesloten met Zwemspullenwinkel worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Artikel 14 Persoonsgegevens

14.1 Zwemspullenwinkel zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat hiertoe een uitgebreid beleid.
14.2 Zwemspullenwinkel neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

×